Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.antonowka.pl prowadzony jest

przez Annę Juskowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo

handlowo-usługowe Anna Juskowiak, wpisaną do CEIDG posiadającą: adres miejsca

wykonywania działalności przy ul. Ludmiły 69, 61-054 Poznań, NIP 7822304681, adres

mailowy: info@antonowka.pl.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady

i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w

zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie

danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza

Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU Anna

Juskowiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822304681

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.antonowka.pl

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

Sprzedawcą.

 1. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie

warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,

w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem

a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie

się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dane Kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: PHU Anna Juskowiak
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@antonowka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 516936849
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 24 1940 1076 5709 8198 0000 0000
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17 w dni robocze.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień

na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez

Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu

Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych

osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. złożyć zamówienie zgodnie z ponizszymi zasadami
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
 5. Realizacja zamówienia nastąpi do max 5 dni roboczych.

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Przesyłka kurierska,
 4. Odbiór osobisty
 5. Przesyłka Paczkomaty 24/7
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Realizacja zamówienia nastąpi do max 5 dni roboczych w przypadku wyboru produktu ze sklepu internetowego.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 2. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w

przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez

Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego

paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub

kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży,

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do

odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem

gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący

sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne –

od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz

w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli

związania się Umową Sprzedaży.

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi

lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,

partii lub części.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez

złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy

zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja

2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca

niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle

Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli

ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą.

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia,

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 1. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu,

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od Umowy,

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą

towaru.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

niniejszego Regulaminu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z

2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim

te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.antonowka.pl prowadzony jest

przez Annę Juskowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo

handlowo-usługowe Anna Juskowiak, wpisaną do CEIDG posiadającą: adres miejsca

wykonywania działalności przy ul. Ludmiły 69, 61-054 Poznań, NIP 7822304681, adres

mailowy: info@antonowka.pl.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady

i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w

zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie

danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza

Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU Anna

Juskowiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822304681

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.antonowka.pl

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

Sprzedawcą.

 1. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie

warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,

w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem

a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie

się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dane Kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: PHU Anna Juskowiak
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@antonowka.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 516936849
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 24 1940 1076 5709 8198 0000 0000
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17 w dni robocze.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień

na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez

Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu

Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych

osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. złożyć zamówienie zgodnie z ponizszymi zasadami
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”

 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 2. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Przesyłka kurierska,
 4. Odbiór osobisty
 5. Przesyłka Paczkomaty 24/7
 6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 2. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w

przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez

Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego

paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub

kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży,

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do

odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem

gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący

sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne –

od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz

w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli

związania się Umową Sprzedaży.

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi

lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,

partii lub części.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez

złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy

zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja

2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca

niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle

Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli

ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą.

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia,

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 1. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu,

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od Umowy,

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą

towaru.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

niniejszego Regulaminu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z

2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim

te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie

danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/